Plan dnia przedszkolaka - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Plan dnia przedszkolaka

Harmonogram przedszkole

6.30 – 8:00 Przyjmowanie dzieci.
8.00 – 8.45 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, planszowe, praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, prace porządkowe, oglądanie książek, zabawy ruchowe, przygotowanie pomocy do zajęć, ćwiczenia logopedyczne, poranne.
8:45 – 9:00 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, przygotowanie do śniadania.
9:00 – 9:15 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:15 –11:00 Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczenie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych, stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia i zabawy edukacyjno-wychowawcze, zajęcia umuzykalniające, działalność plastyczno-techniczna.
10:45 –11:40 Zabawy ruchowe organizowane, pobyt na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym,  spacery, wycieczki przyrodniczo krajoznawcze.
11:40 – 11:50 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, przygotowanie do obiadu.
11:50 – 12:15 Obiad – smakowanie potraw, nazywanie, wąchanie. Umiejętność prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
12:15 – 13:00 Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, zabawy relaksacyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.
13:00 – 14:30 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia dodatkowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
14:30 – 14:45 Czynności porządkowo – higieniczne, kształtowanie samodzielności.
14:30 – 15:00 Podwieczorek.
15:0 – 16:30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe w sali, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Prace porządkowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA III KRASNOLUDKI 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci i zabawy dowolne.
8:00-8:45 Zabawy dzieci w wybranych kącikach zainteresowań. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
8:45-9:00 Prace porządkowe w sali. Czynności higieniczno- samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.
9:00-9:20 Śniadanie-przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
9:20-10:10 Zabawy integracyjne w kole, ćwiczenia poranne. Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą.
10:10-10:30 Zajęcia umuzykalniające, działalność plastyczno-techniczna.
10:30-11:30 Spacery, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
11:30-11:50 Czynności higieniczno-samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.
11:50-12:20 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
12:20-12:50 Relaks poobiedni – słuchanie bajek literackich i muzycznych.
12:50-13:40 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci.
13:40-14:40 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy muzyczno-ruchowe.
14:40-14:50 Czynności higieniczno-samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.
14:50-15:00 Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
15:00-16:30 Zabawy dzieci w wybranych kącikach tematycznych lub na przedszkolnym placu zabaw. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.