Logopeda - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Logopeda

PLAN PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2023/2024

I CEL I ZADANIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
CEL:

Terapia logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad do niemożności mówienia
włącznie). Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • wyrównanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

ZADANIA:

 • usprawnianie motoryki narządów mowy i kinestezji artykulacyjnej,
 • utrwalenie poprawnego wzorca artykulacyjnego,
 • usprawnianie funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji uwagi, percepcji słuchowej, wzrokowej, myślenia przyczynowo-skutkowego),
 • rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • prowadzenie wczesnej nauki czytania metodą sylabową (symultaniczno-sekwencyjną),
 • usprawnianie techniki czytania i pisania.

II REALIZACJA PROGRAMU
1. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, sporządzenie listy dzieci kontynuujących terapię, konsultacje z wychowawcami, ustalenie terminów spotkań, złożenie dokumentacji.
2. Kontrola poprawności wymowy: ocena stanu mowy uczniów klas I-III i IV-VIII uczestniczących w terapii w roku szkolnym 2021/2022 oraz uczniów przyjętych do szkoły w bieżącym roku szkolnym.
3. Diagnoza logopedyczna dzieci: przeprowadzenie badania przesiewowego dzieci z oddziałów przedszkolnych (wrzesień/październik), sporządzenie opinii, rozmowy z wychowawcami oraz
rodzicami/opiekunami dzieci.
4. Terapia logopedyczna obejmująca ćwiczenia:

 • artykulacyjne – ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek (języka, warg, podniebienia miękkiego) – usprawnienie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji bądź w sylabach i utrwalenie ich poprawnej realizacji w wyrazach, wyrażeniach oraz w zdaniach,
 • oddechowe – wyrabianie oddechu przeponowego, wydłużania fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi,
 • słuchowe – usprawnianie odbioru dźwięków niewerbalnych i dźwięków mowy, różnicowanie głosek (ćw. słuchu fonemowego), leksykalne – rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie treści przeczytanego tekstu (czytanie tekstu ze zrozumieniem), udzielanie odpowiedzi na pytania, ćwiczenia w pisaniu (ćw. ortograficzne, grafika pisma).

5. Ćwiczenia z zakresu korekcji wad wymowy:

 • utrwalanie wprowadzonej/korygowanej głoski w sylabach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), wyrażeniach i zdaniach,
 • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w tekstach literackich,
 • automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.

6. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 • ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka, jak: pamięć sekwencyjna i symultaniczna, myślenie przyczynowo – skutkowe oraz symboliczne, rozumienie i użycie relacji czasowych oraz przestrzennych, spostrzeganie wzrokowe i percepcja słuchowa,
 • kształtowanie twórczej aktywności słownej poprzez tworzenie swobodnych tekstów, opowiadań, zagadek itp.,
 • wyrabianie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim.

7. Metody wykorzystywane w czasie zajęć: metody wywoływania głosek, Sekwencyjno –Symultaniczna Nauka Czytania, pedagogika zabawy, metody aktywizujące.
8. Współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia: wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym – instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach, rozmowy indywidualne, konsultacje, kierowanie do specjalistów.
9. Działania profilaktyczne: udostępnianie ciekawych artykułów dotyczących zagadnień z zakresu logopedii, pedagogiki czy psychologii; przekazywanie rodzicom przykładów ćwiczeń do pracy z dziećmi w domu; organizowanie spotkań dla rodziców, wychowawców.
10. Samokształcenie: udział w konferencjach, szkoleniach (także w formie on-line – webinar), warsztatach, czytanie literatury przedmiotu.

III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Realizacja powyżej zaprezentowanego programu wiąże się z koniecznością zastosowania różnorodnych pomocy, propozycji zawartych w literaturze fachowej oraz własnych, opracowanych
przez siebie.

IV EWALUACJA PRACY
Ewaluacja programu dokonywana będzie systematycznie na podstawie obserwacji ucznia i jego postępów w trakcie prowadzenia terapii. Ocena stanu mowy dzieci dokumentowana będzie w dzienniku zajęć logopedycznych.

Logopeda: mgr Kinga Adamczyk