Pedagog/Pedagog specjalny - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Pedagog/Pedagog specjalny

PLAN PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO
w roku szkolnym 2023/2024

 

Sporządzony na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 22 lipca 2022roku dnia wprowadzające zmiany w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Program Profilaktyczno-Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach. 

Zadanie 1.

Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

 1. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placów
 3. Analiza dokumentacji, m.in. orzeczeń, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej rozmowy indywidualne z uczniami oraz porady i konsultacje dla uczniów.
 4. Wywiady z rodzicami i nauczycielami, wychowawcami.
 5. Obserwacja uczniów w zakresie funkcjonowania w środowisku szkolnym.
 6. Prowadzenie rozmów  z wychowawcami i nauczycielami na temat dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.
 7. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 8. Stała współpraca z psychologiem szkolnym, logopedą, terapeutami oraz pozostałymi specjalistami w celu podniesienia jakości kształcenia i zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 9. Udzielanie bieżących porad i konsultacji.
 10. Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów w zakresie edukacji włączającej, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie; edukacji, wsparcia materialnego, socjalnego,
 11. Rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079). 

Zadanie 2.

Współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Opracowanie z zespołem Indywidualnych Programów Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Współtworzenie WOPFU – wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 3. Udział w regularnych modyfikacjach IPET.
 4. Udzielanie porad i konsultacji.

Zadanie 3.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

 1. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.
 3. Dobór sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
 4. Dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 5. Organizacja WDN.
 6. Udzielanie porad i konsultacji.
 7. Prowadzenie zajęć zgodnie z potrzebami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadanie 4 .

 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                                   i nauczycielom.

 1. Prowadzenie indywidualnych  rozmów  i konsultacji z wychowawcami i nauczycielami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 2. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu szkolnym, w grupie rówieśniczej
 3. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
 4. Prowadzenie porad i konsultacji w zakresie sposobów komunikacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i poszanowaniu granic obu stron
 5. Udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dotyczącej ucznia
 6. Pomoc nauczycielom w zakresie wprowadzania zaleceń ujętych w opiniach                                  i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 7.  Pomoc nauczycielom w zakresie wprowadzania zaleceń ujętych w opiniach                                   i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 8. Zapewnienie w tygodniowym planie pracy możliwości indywidualnych spotkań                         z uczniami, nauczycielami i rodzicami, prowadzenie konsultacji, warsztatów  dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 9. Udział w  spotkaniach zespołu wychowawców oraz specjalistów.
 10. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
 11.  Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami.
 12. Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga wynikających z Planu Pracy Szkoły oraz Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.
 13. Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli

Zadanie 5. 

Współpraca z innymi podmiotami.

Prowadzenie szkolnego wolontariatu i współpraca z fundacjami charytatywnymi.

1.     Pomoc przy sporządzaniu opinii o uczniach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądu Rodzinnego, Policji czy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.     Współpraca z instytucjami zajmującymi się wsparciem rodziny np. Sąd Rodzinny – kurator rodzinny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- pracownik socjalny, asystent rodziny, policja- dzielnicowy, specjalista ds. nieletnich.

 Zadanie 6.

Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Organizacja WDN.
 2. Oferta szkoleń zewnętrznych.
 3. Współpraca z Dyrekcją Szkoły. 

Pedagog specjalny

mgr Magdalena Czachurska – Bieda

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W UJANOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zadanie nr 1

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły.

 1. Analiza opinii PPP.
 2. Ankietowanie uczniów.
 3. Rozmowy, konsultacje, obserwacja uczniów.
 4. Pomoc wychowawcom klas w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz
  w analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i poprzez obserwacje zachowań pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy, uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą.
 5. Motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.
 6. Prowadzenie grupy wolontariatu.
 7. Pozytywne wzmacnianie uczniów i mobilizowanie ich do osiągania sukcesów szkolnych.

Zadanie nr 2

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola i szkoły.

 1. Analiza realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 2. Pedagogizacja rodziców.
 3. Ankietowanie uczniów.
 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo – wychowawczy.
 5. Pomoc wychowawcom klas w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz
  w analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwacje zachowań pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy, uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą.
 6. Wyodrębnienie uczniów ze środowisk dysfunkcyjnych oraz z trudnościami dydaktyczno –wychowawczymi w celu zaplanowania konkretnych działań dydaktyczno –wychowawczych na rok szkolny 2023/2024.
 7. Nawiązanie kontaktu z uczniami klasy czwartej i klasy pierwszej– przybliżenie pracy pedagoga szkolnego.
 8. Poznanie warunków domowych, a w szczególności warunków do nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego poprzez wizyty w domu i indywidualne rozmowy z uczniami, wychowawcami klas i rodzicami jak również poprzez obserwację.
 9. Współdziałanie z organami szkoły, policji i sądami w przypadkach wykroczeń uczniów, braku realizacji obowiązku szkolnego itp. sprawach.
 10. Dokonanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 11. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego.

Zadanie nr 3

Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 1. Pedagogizacja rodziców i grona pedagogicznego w aspekcie form pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Czuwanie nad realizacją zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z badań przeprowadzonych u uczniów.
 3. Gromadzenie, baza danych na temat form pracy z uczniem z opinią PPP w Limanowej.
 4. Konsultacje i współpraca z PPP w Limanowej.
 5. Analiza opinii psychologiczno – pedagogicznych uczniów.
 6. Prowadzenie dokumentacji (dziennik pedagoga, notatki służbowe, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej i wymagających wsparcia).
 7. Praca w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 8. Pomoc przy tworzeniu IPET-u.
 9. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 10. Gromadzenie i udostępnianie fachowej literatury w zakresie form pomocy psychologiczno –pedagogicznych.

Zadanie nr 4

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 1. Udostępnienie materiałów dla grona pedagogicznego do prowadzanie zajęć integracyjnych w klasach I i IV.
 2. Diagnoza uczniów, która dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie szkoły. Diagnoza dotyczy uczniów, rodziców lub opiekunów, nauczycieli  i wychowawców. Realizowana jest w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.
 3. Przygotowywanie zajęć warsztatowych dla uczniów i rodziców zgodnie
  z zapotrzebowaniem rodziców, nauczycieli i klas. Ankietowanie problematyki organizowanych zajęć dla rodziców i uczniów.
 4. Prowadzenie zajęć w klasach zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. Prowadzenie zajęć w klasach IV-VIII szkoły podstawowej na temat uzależnień.
 6. Realizacja działań profilaktyczno – wychowawczych zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.
 7. Prowadzenie zajęć informacyjnych związanych z pandemią Covid-19. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej. Opracowanie gazetek  i materiałów informacyjnych.

Zadnie nr 5

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom    zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 

 1. Prowadzenie zajęć eliminujących stres.
 2. Eliminowanie zachowań agresywnych.
 3. Konsultacje dla rodziców.
 4. Praca w Zespole Interdyscyplinarnym.
 5. Współpraca z PPP, Sądem Rejonowym w Limanowej, Komendą Policji Powiatowej w Limanowej, SANEPID Limanowa.
 6. Organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.
 7. Umożliwienie uczniom udziału w programie profilaktyki.
 8. Pedagogizacja uczniów, rodziców i nauczycieli.
 9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami.
 10. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 11. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć narastających na tle niepowodzeń szkolnych.
 12. Udzielanie rad i wskazówek uczniom i ich najbliższym w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

 

Zadanie nr 6

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Rozmowy, konsultacje, uczestnictwo.

Zadanie nr 7

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

 1. Pomoc w prowadzeniu uczniów wybitnie zdolnych poprzez rozmowy, dyskusje, analizę osiągnięć.
 2. Pedagogizacja rodziców i grona pedagogicznego w aspekcie form pracy z uczniem zdolnym.
 3. Gromadzenie, baza danych na temat form pracy z uczniem zdolnym.
 4. Konsultacje i współpraca z PPP w Limanowej.
 5. Analiza opinii psychologiczno – pedagogicznych uczniów.
 6. Prowadzenie dokumentacji (dziennik pedagoga, notatki służbowe, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej i wymagających wsparcia).

Zadanie nr 8

Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Objęcie opieką pedagogiczną uczniów z rodzin ubogich poprzez zorganizowanie pomocy socjalnej tj.: dożywianie, współpraca z GOPS w Laskowej.
 2. Współpraca z instytucjami statutowo zajmującymi się pomocą materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
 3. Współpraca ze świetlicą szkolną.
 4. Sporządzanie wykazu uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Opiniowanie wniosków uczniów starających się o stypendium szkolne.
 5. Diagnoza środowiska rodzinnego ucznia.
 6. Rozmowy z rodzicami.
 7. Rozmowy indywidualne z uczniami.

9. Działania na rzecz uczniów z Ukrainy.

Zadania nauczyciela wspomagającego

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wskazuje zadania nauczycieli wspomagających:
1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
5. prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4 ( czyli tzw. inne zajęcia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne).

Zadania zawarte w rozporządzeniu z 9 sierpnia 2017 r. wskazują kierunki pracy nauczyciela wspomagającego, obejmują one trzy płaszczyzny: edukacyjną- by uczeń sprostał stawianym mu wymaganiom, wychowawczą- by nauczyciel zaradzał, rozwiązywał, wspólnie z innymi nauczycielami, pojawiające się problemy wychowawcze, integracyjną- by czuwał nad relacjami między dzieckiem z niepełnosprawnością a innymi dziećmi, dbał o dobre wzajemne stosunki między rodzicami.

Zadaniem moim, jako nauczyciela wspomagającego, jest przede wszystkim koncentrowanie się na potrzebach dziecka, wsparcie, otoczenie go ciepłem i troską, stawianie wobec niego wymagań, bycie konsekwentnym. Jednak najważniejsze jest to, aby dać dziecku przestrzeń, w której będzie mogło realizować się jako uczeń, a w przyszłości dorosły obywatel.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego