Psycholog - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Psycholog

Plan pracy psychologa szkolnego
na rok szkolny 2023/2024

mgr Paulina Sowa

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci:
-prowadzenie badań i działań diagnostycznych oraz formułowanie wniosków postdiagnostycznych;
-diagnozowanie sytuacji rodzinnej podopiecznych;
-prowadzenie obserwacji oraz zbieranie informacji na temat sytuacji rodzinnej i wychowawczej dzieci/uczniów;

-analizowanie wytworów dzieci/uczniów w celu określenia poziomu rozwoju badanych funkcji;
-konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami – psychologami, logopedami, fizjoterapeutami, oraz wychowawcą.

2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym:
-udzielanie nauczycielom i wychowawcą wsparcia w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
-wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka/ucznia;
-udzielanie porad nauczycielom i wychowawcom w zakresie metod pracy z uczniami przejawiającymi trudności w zachowaniu;
-pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
-projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do dzieci/uczniów i ich rodzin;
-podejmowanie oddziaływań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu zaburzeniom rozwojowym dzieci/uczniów;
-rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów;
-planowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających dzieciom/uczniom osiągnięcie sukcesu;

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb:
-rozwiązywania problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka/ucznia w życiu placówki;
-prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla dzieci/uczniów i ich rodziców;
-prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym;
-inicjowanie i prowadzenie oddziaływań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

4. Współpraca z rodzicami:
-wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności edukacyjnych i rozwojowych;
-udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – poradnictwo wychowawcze;
-udzielanie wsparcia rodzicom w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka;
-udzielanie wskazówek i porad rodzicom/ opiekunom dzieci, motywowanie do współudziału w realizacji działań wychowawczych i wspomagających wobec ich dziecka/ucznia;
-pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów;
-udzielanie porad dotyczących prawidłowych metod wspomagania rozwoju dziecka;
-udzielanie porad i wskazówek odnośnie kontaktów z różnymi instytucjami pozaszkolnymi;
-omawianie wyników badań i obserwacji.

5. Współpraca z dyrekcją, pedagogiem specjalnym, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły:
-systematyczne konsultacje z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły w sprawach dzieci/uczniów i innych bieżących zadań zleconych do realizacji;
-współpraca z pedagogami szkolnym i innymi specjalistami w celu realizacji wspólnych działań.

6. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci:
-udzielanie wsparcia w zakresie planowania, tworzenia i realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
-pomoc w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka/ucznia;
-prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla innych pracowników pedagogicznych;
-konsultacje w sprawach dzieci/uczniów ze szczególnymi trudnościami;
-udzielanie porad odnośnie postępowania z dziećmi/uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, bądź przejawiającymi inne nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego;
-udzielanie informacji o możliwych formach odziaływań terapeutycznych i wspierających dziecko/ucznia;
-omawianie wyników badań i obserwacji.

7. Doskonalenie zawodowe:
-podnoszenie kwalifikacji w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
-uczestniczenie w pracach zespołu
-dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi psychologami szkolnymi, pedagogami oraz nauczycielami.
8. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin:
-nawiązywanie współpracy według bieżących potrzeb;

9. Prowadzenie dokumentacji w/w działalności:
-prowadzenie dziennika psychologa szkolnego;
-przygotowywanie opinii i zaświadczeń według bieżących potrzeb;
-gromadzenie dokumentacji związanej z bieżącymi sprawami, zajęciami;

10. Inne:
-współpraca przy tworzeniu programów;
-planowanie oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym;
-systematyczne konsultacje ze specjalistami współprowadzącymi zajęcia z dziećmi;
-współpraca z pedagogiem w celu realizacji wspólnych działań;

Psycholog godziny pracy