REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM EDUKACYJNEGO - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM EDUKACYJNEGO

Aktualności / Szkoła podstawowa 01.10.2018

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM EDUKACYJNEGO

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM EDUKACYJNEGO

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projektu Nasza Szkoła – Twoją szansą! nr RPMP.10.01.03-12-0283/16

 • 1

Cele stypendium edukacyjnego

1.1 Pomoc materialna na cele edukacyjne (zwana dalej stypendium edukacyjnym) przysługuje maksimum 60 uczniom/uczennicom Szkoły Podstawowej w Ujanowicach w roku szkolnym 2017/18 oraz maksimum 40 uczniom/uczennicom w roku szkolnym 2018/19 zakwalifikowanym do projektu pn. Nasza Szkoła – Twoją szansą! wyłącznie w celu wyrównania szans edukacyjnych oraz wzrostu motywacji do nauki uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Ujanowicach.

1.2 Stypendium edukacyjne jest współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.3 Stypendium edukacyjne przyznawane jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego czy też wsparcia z Programu 500+ uczniom i uczennicom, którzy w tym samym czasie nie pobierają innego stypendium finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 • 2

Wysokość i wydatkowanie stypendium edukacyjnego

2.1 Stypendium będzie przyznane w pełnej wysokości i wynosić będzie miesięcznie:

 1. w roku szkolnym 2017/2018 – 300 zł brutto/miesięcznie (w sumie 3000 zł),
 2. w roku szkolnym 2018/2019 – 250 zł brutto/ miesięcznie (w sumie 2500 zł).

Stypendium edukacyjne przyznaje się na okres 10 miesięcy, wypłacane co miesiąc w okresie od września do czerwca w roku szkolnym 2017/2018 i/lub 2018/2019 na podany w Umowie stypendialnej wyłącznie na rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego lub innej wskazanej osoby. W szczególnych przypadkach stypendium edukacyjne może być wypłacane w innych okresach lub transzach. W szczególności dotyczy to miesiąca początkowego i końcowego, tj. września i czerwca. W tych miesiącach stypendium edukacyjne może być wypacane łącznie z miesiącem październikiem i majem. Termin comiesięcznej wypłaty stypendium zostanie określony w Umowie stypendialnej zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym stypendysty.

2.2 Rodzic lub opiekun prawny stypendysty jest zobowiązany do wydatkowania całej kwoty otrzymanej z tytuły stypendium edukacyjnego wyłącznie na cele edukacyjne, zgodnie z poniższym podziałem środków:

 • wydatkowanie minimum 50% stypendium edukacyjnego (tj. kwoty nie mniejszej niż 1500 zł w roku szk. 2017/2018 i nie mniejszej niż 1250 zł w roku szk. 2018/2019) na pokrycie kosztów udziału w odpłatnych zajęciach edukacyjnych pozaszkolnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania wraz z kosztami dojazdu, w szczególności wynikających z przeprowadzonej diagnozy ucznia/uczennicy, takich jak: zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z technik uczenia się, zajęcia z motywacji, zajęcia z koncentracji uwagi, zajęcia muzyczne, kursy językowe, sportowe i inne, w tym 1 ZAJĘCIA GRUPOWE, min. 40 godz. lek. z certyfikatem/dyplomem potwierdzającym ukończenie kursu wraz z oceną końcową.
 • wydatkowanie maksimum 50% stypendium edukacyjnego lub mniej (tj. kwoty nie większej niż 1500 zł w roku szk. 2017/2018 i nie większej niż 1250 zł w roku szk. 2018/2019) na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z:
 1. a) zakupem nowych materiałów edukacyjnych, w tym w szczególności: podręczników, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, pamięci przenośnej do komputera, edukacyjnych programów komputerowych, gier edukacyjnych, urządzeń wspomagających naukę takich jak komputer, tablet, akcesoria do komputera typu: mysz, klawiatura, kosztu instalacji Internetu, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy naukowych niezbędnych do nauki,
 1. b) zakupem nowych przyborów i pomocy szkolnych oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez Szkołę,
 1. zakup nowego sprzętu muzycznego, sportowego lub artystycznego, zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia wskazanymi, w tym w szczególności wskazanymi w diagnozie ucznia,
 2. zakup wszelkich materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

2.3 Wydatki na zakupy w ramach stypendium określone w punkcie 2.2 mogą być wyższe od kwoty przyznanej w ramach stypendium. Wydatkowanie ponad limit przyznanych środków nie będzie refundowane.

2.4 Każdy uczeń/uczennica zakwalifikowany do stypendium edukacyjnego będzie objęty wsparciem swojego wychowawcy, który będzie nadzorował prawidłowość wydatkowania stypendium na comiesięcznych spotkaniach. W przypadku trudności z pełnym lub właściwym wydatkowaniem stypendium edukacyjnego każdy uczeń i uczennica powinien taki fakt jak najszybciej zgłosić u swojego opiekuna lub w Sekretariacie Szkoły.

2.5 W przypadku zakupu innych materiałów lub usług edukacyjnych niż wskazanych w pkt. 2.2 i/lub takich, które mogą budzić wątpliwości co do ich edukacyjnego charakteru i przeznaczenia, należy w pierwszej kolejności poradzić się swojego wychowawcy, a jeżeli to nie wystarczy, otrzymać pisemną zgodę Koordynatora projektu na dany zakup w ramach przyznanego stypendium edukacyjnego.

 • 3

Kryteria dostępu

3.1 Stypendium edukacyjne może otrzymać każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Ujanowicach, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie pn. Nasza Szkoła – Twoją szansą! i jednocześnie spełnił kryterium formalne: maksymalnie ocena dobra z informatyki lub z matematyki na koniec poprzedniego roku szkolnego (klasy 1-3 – ocena opisowa zamieniona na ocenę punktową).

3.2 W przypadku większego zainteresowania, o przyznaniu stypendiów będzie decydować jak największa liczba punktów z poniższych kryteriów dodatkowych:

 1. średnia ocen końcowych w poprzednim roku szk. z matematyki i informatyki (waga 10, maks. 120 pkt.)
 2. uczniowie klas pierwszych – arkusz oceny gotowości szkolnej (waga 10, maks. 120 pkt.)
 3. ocena z motywacji (kl. 1-6) wystawiona przez nauczyciela wychowawcę (waga 5, maks. 30pkt.)
 4. oświadczenie rodzica dot. niepełnosprawności ucznia (20 pkt.)
 5. orzeczenie dysfunkcji ucznia (10 pkt.)
 6. oświadczenie rodzica dot. niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa (każdy po 10 pkt.)
 7. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dot. półsieroctwa/sieroctwa (10 pkt.)
 8. trudna sytuacja ekonomiczna (maks. 40 pkt.):wsparcie OPS – 10 pkt.; stypendium socjalne – 10 pkt.;
 9. bezrobotny rodzic – 10 pkt.

3.3 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.4 Wnioski o przyznanie stypendium edukacyjnego oraz umowy dot. stypendium będą przekazywane rodzicom uczniów i uczennic na spotkaniu, a także będą dostępne w Sekretariacie Szkoły (biurze projektu).

3.5 Wypełnioną i podpisaną dokumentację należy dostarczyć niezwłocznie do biura projektu (Sekretariat Szkoły) w celu terminowego otrzymania stypendium edukacyjnego.

3.6 Lista osób zakwalifikowanych do programu stypendialnego oraz regulamin jego przyznawania będą ogólnodostępna na projektowej tablicy ogłoszeń w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły.

3.7 Ostateczną decyzję dot. przyznania stypendium w danym roku szkolnym dokonuje p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujanowicach.

 • 4

Zasady rozliczania stypendium edukacyjnego

4.1 W przypadku przyznania stypendium, w okresie jego otrzymywania, rodzic lub opiekun prawny stypendysty jest zobowiązany wydatkować całą przyznaną kwotę wyłącznie na cele edukacyjne dziecka, który otrzymał stypendium edukacyjne, tj. w terminie od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego.

4.2 W celu zapewnienia prawidłowości rozliczenia stypendium edukacyjnego należy:

 1. dokonywać zakupów wyłącznie nowych produktów i usług z legalnych źródeł.
 1. zachowywać wszelkie oryginalne dowody poniesionych kosztów w postaci imiennych rachunków, faktur, dowodów KP oraz innych dokumentów potwierdzających terminowe poniesienie wydatku w określonej kwocie. Faktury/rachunki mogą być wystawiane na stypendystę bądź na rodzica lub opiekuna prawnego, który wnioskuje o przyznanie stypendium. Nie mogą być wystawiane na współmałżonka, który nie jest wnioskodawcą lub na inną osobę.
 1. upewnić się, że pozaszkolne zajęcia grupowe zakończą się przed 30 czerwcem danego roku szkolnego, że ich długość wynosi minimum 40 godz. lek i że uczestnicy otrzymają dyplom/certyfikat ukończenia zajęć wraz z oceną.
 1. przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem w biurze projektu znajdującym się w Sekretariacie Szkoły najpóźniej do 30 czerwca danego roku szkolnego.
 1. zabronione jest przeznaczanie stypendium na towary i usługi, które zostały wcześniej nabyte przy wsparciu funduszy europejskich.
 2. każdy uczeń/uczennica będzie rozliczany/a oddzielnie z przyznanego stypendium.

4.3 Zakupy w ramach stypendium edukacyjnego wydatkowane poza okresem obowiązywania stypendium (tj. wrzesień – czerwiec) nie będą rozliczane.

 • 5

Wstrzymanie lub cofnięcie stypendium edukacyjnego

5.1 Stypendium edukacyjne może zostać wstrzymane lub cofnięte w przypadku stwierdzenia lub domniemania rażącego naruszenia zapisów umowy o przyznanie stypendium edukacyjnego, w szczególności w zakresie jego terminowego przeznaczenia wyłącznie na cele edukacyjne ucznia/uczennicy, które otrzymało stypendium edukacyjne lub w przypadku powtarzających się problemów wychowawczych stypendysty.

5.2 W przypadku cofnięcia stypendium edukacyjnego na skutek stwierdzonych nieprawidłowości określonych w pkt. 5.1 niniejszego Regulaminu rodzic lub prawny opiekun ucznia objętego programem stypendialnym w ramach projektu Nasza Szkoła – Twoją szansą! może zostać zobowiązany do zwrotu dotychczas wypłaconej kwoty w ramach ww. programu wraz z ustawowymi odsetkami.

5.3 Stypendium edukacyjne zostanie cofnięte w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki w Szkole Podstawowej w Ujanowicach w okresie, w którym został objęty programem stypendialnym w ramach projektu Nasza Szkoła – Twoją szansą! W takim przypadku stypendium może zostać przyznane innemu uczestnikowi projektu zgodnie z kryteriami dostępu (par. 3), pod warunkiem proporcjonalnego jego rozliczenia przez ucznia, który zakończył naukę w Szkole Podstawowej w Ujanowicach.

5.4 W okresie otrzymywania stypendium nie można zbywać lub nieodpłatnie przekazywać innym osobom zakupionych towarów i usług określonych, w szczególności określonych w pkt. 2.2.

5.5 Ostateczną decyzję dot. prawidłowego rozliczenia przyznanego stypendium edukacyjnego w danym roku szkolnym dokonuje p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujanowicach.

 

 

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać