Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

– „Aktywna tablica”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ujanowicach

Adres: Ujanowice 55, 34-603 Ujanowice

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:

 1. Rodzaj i liczba pomocy dydaktycznych
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Liczba
1. Monitor interaktywny; Newline Tru-Touch TT -6518 RS  2

 2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).

 1. Dostawa, montaż, uruchomienie:

W ramach dostawy urządzeń Wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane

miejsce  – szkoła , zainstalować i uruchomić urządzenia według poniższych wytycznych:

Standardowy montaż  tj. w szczególności: standardowy uchwyt ścienny, prosty, certyfikowany o nośności do 60 kg, doprowadzenie do urządzenia okablowania zasilającego do 10 metrów od najbliższego źródła zasilania, okablowanie prowadzone w listwach natynkowych (korytkach kablowych) w kolorze białym; ponadto instruktaż stanowiskowy z obsługi i użytkowania monitorów.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie;
 2. rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;

2) wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

3) posiadanie własnego Certyfikowanego przez Producenta Centrum Wsparcia dla sprzedawanych produktów

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału lub skanu. (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego Formularz ofertowy).

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ujanowicach

34-603 Ujanowice 55

lub wysłana mailowo na adres:

gimujanowice@szkola.wp.pl

do dnia 25 lipca 2019r. do godz.15:00 (decyduje data napłynięcia przesyłki).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

Do 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów opisanych w niniejszym zapytaniu i dopuści do oceny tylko oferty spełniające te wymogi.

Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert, które spełniają wymagania na podstawie kryteriów: Cena – 100%. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo. 

 1. DODATKOWE INFORMACJE 

Osoba do kontaktu: mgr Elżbieta  Sabik , adres e-mail: gimujanowice@szkola.wp.pl, telefon: (18) 3334011

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

Załącznik

 

 

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać