Samorząd Uczniowski - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach

Samorząd Uczniowski

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ujanowicach.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 • 1 Celem Samorządu jest: 
 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów

wychowawczych.

 1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego

wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

 1. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 • 2 Do zadań Samorządu należy: 
 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
 1. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 2. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
 4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Informowanie ogółu uczniów o przebiegu i wynikach działalności SU.
 • 3 Uprawnienia Samorządu obejmują:
 1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
 2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 7. Prawo wypowiadania opinii nt. współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.
 8. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
 • 4 Władze Samorządu Uczniowskiego: 
 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawczą ogółu samorządów jest Rada Samorządu Uczniowskiego, którego uprawnienia wynikają z §3 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Struktura organizacyjna Rady Samorządu Uczniowskiego:
  1. przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
  2. zastępca
  3. sekretarz
  4. skarbnik
 5. sekcje SU: sekcja kulturalno-oświatowa, gospodarcza, porządkowa, sportowa.
 6. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.
 7. Wybory do Samorządu Szkolnego:
  1. Termin wyborów: początek każdego roku szkolnego (kadencja na dany rok szkolny).
  2. Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami.
  3. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie szkoły w głosowaniu tajnym wybierają przewodniczącego i zastępcę. Pozostali członkowie  SU wybierani są na pierwszym zebraniu po  wyborach. Każda klasa zgłasza po 3 kandydatów do pracy w SU.
 8. Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.
 9. Radę SU tworzą uczniowie klas: VII-VIII, natomiast poszczególne sekcje pozostali uczniowie. Przewodniczący Szkoły może zostać tylko uczeń, który ma zachowanie co najmniej BDB. 
 • 5 Fundusze samorządu 

Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszów jest Rada w porozumieniu z opiekunem. Fundusze samorządu mogą być tworzone:

 1. z kwot uzyskanych za przeprowadzone przez uczniów akcje zarobkowe
 2. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
 3. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
 4. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, przez uczniów za zgodą rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne, z dochodów ze sklepiku szkolnego.
 • 6 Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Powołanie opiekuna SU.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 9. Przy SU działa „ zielone światło- dipis”- pomoc w kryzysowych sytuacjach.
 • 7 Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 
 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie dzieci o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.
 • 8 Dokumentację pracy Samorządu stanowią: 
 1. Regulamin Samorządu.
 2. Plan pracy na rok szkolny.
 3. Protokoły ze spotkań SU.
 4. Teczka, zawierająca bieżące informacje, dotyczące pracy SU.
 5. Sprawozdanie za I i II półrocze działalności SU.
 6. Strona internetowa SU.