Samorząd Uczniowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 • 1 Celem Samorządu jest: 
 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 • 2 Do zadań Samorządu należy: 
 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 7. Informowanie ogółu uczniów o przebiegu i wynikach działalności SU.
 • 3 Uprawnienia Samorządu obejmują:
 1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
 2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 7. Prawo wypowiadania opinii nt. współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.
 8. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
 • 4 Władze Samorządu Uczniowskiego: 
 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawczą ogółu samorządów jest Rada Samorządu Uczniowskiego, którego uprawnienia wynikają z §3 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Struktura organizacyjna Rady Samorządu Uczniowskiego:
  • przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
  • zastępca
  • sekretarz
  • skarbnik
 5. sekcje SU: sekcja kulturalno-oświatowa, gospodarcza, porządkowa, sportowa.
 6. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.
 7. Wybory do Samorządu Szkolnego:
  • Termin wyborów: początek każdego roku szkolnego (kadencja na dany rok szkolny).
  • Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami.
  • Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie szkoły w głosowaniu tajnym wybierają
  • przewodniczącego i zastępcę. Pozostali członkowie  SU wybierani są na pierwszym zebraniu po  wyborach. Każda klasa zgłasza po 3 kandydatów do pracy w SU.
 8. Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.
 9. Radę SU tworzą uczniowie Gimnazjum, natomiast poszczególne sekcje pozostali uczniowie.

 5 Fundusze samorządu 

Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszów jest Rada w porozumieniu z opiekunem. Fundusze samorządu mogą być tworzone:

 1. z kwot uzyskanych za przeprowadzone przez uczniów akcje zarobkowe
 2. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
 3. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
 4. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, przez uczniów za zgodą rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne, z dochodów ze sklepiku szkolnego.
 • 6 Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Powołanie opiekuna SU.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia
 9. Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 10. Przy SU działa „ zielone światło- dipis”- pomoc w kryzysowych sytuacjach.
 • 7 Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 
 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie dzieci o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.
 • 8 Dokumentację pracy Samorządu stanowią: 
 1. Regulamin Samorządu.
 2. Plan pracy na rok szkolny.
 3. Protokoły ze spotkań SU.
 4. Teczka, zawierająca bieżące informacje, dotyczące pracy SU.
 5. Sprawozdanie za I i II półrocze działalności SU.
 6. Strona internetowa SU.
DZIAŁ L.P ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN EFEKTY WYCHOWAWCZE UWAGI
ORGANIZACJA PRACY 1. Wznowienie działalności SU:

– organizacja spotkania- wybór Rady SU

opiekun SU wrzesień – umiejętność korzystania z przysługujących praw  
2. Wybór uczniów do poszczególnych sekcji:

– kulturalna

– porządkowa

– sportowa

– gospodarcza

– „dżipi-s- koło pomocy ratunkowej

Ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny oraz przydział obowiązków.

Opiekun SU wrzesień – rozwijanie potrzeb działania

– gotowość do współpracy i współdziałania

 
3. Wspólne opracowanie planu działań SU oraz wewnętrznych regulaminów sekcji  w roku szkolnym 2018/2019 Opiekun

Rada samorządu

Poszczególne sekcje

wrzesień – umiejętność planowania działalności wyboru  
4. Organizowanie, prowadzenie apeli i spotkań:

– apele informacyjne

-apele organizacyjne

-apele podsumowujące I i II półrocze

– akademie

-spotkania z członkami Rady SU

Opiekun

Rada SU

cały rok- według potrzeb – aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu społecznym  
5. Zapoznanie i uzupełnienie wiadomości z dokumentami szkoły:

– Statut Szkoły

-Wewnątrz szkolny system oceniania

– Plan wychowawczy Szkoły

– Regulamin

       
PRACE SPOŁECZNE 6. Dokumentowanie działalności SU:

– protokoły zebrań

– zagospodarowanie gabloty

-kontrola dokumentacji poszczególnych sekcji (  spis wydarzeń z poszczególnych miesięcy )

– zagospodarowanie gazetek szkolnych SU

– prowadzenie skrzynki pytań

-Vademecum Uczniowskie-kodeks zasad postępowania ucznia w relacjach rówieśniczych i kontaktach międzyludzkich

Opiekun

Rada SU

Powołane sekcje

Cały rok- według potrzeb – umiejętność prowadzenia działalności samorządowej  
  7. Przydział, opieka i kontrola nad dyżurami szkolnymi:

-organizowanie dyżurów :

*wokół szkoły

– kontrola dyżurnych przez nauczycieli dyżurujących oraz opiekuna SU

-aktualizacja na gazetce SU

Opiekun SU

Sekcja porządkowa

Nauczyciele dyżurujący

Cały rok – rozwijanie nawyku gospodarności oraz czystości  
IMPREZY SZKOLNE 8. Organizacja oraz kontrola prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska:

– wypracowanie obrzędowości w uroczystościach szkolnych

– sprawdzanie oraz pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych i państwowych

-opracowanie scenariuszy uroczystości

– zmienny program artystyczny:

* rozpoczęcie roku szkolnego

*ślubowanie klas pierwszych

* Dzień Edukacji Narodowej

*Światowy Dzień Dziecięcy Orderu Uśmiechu

– Światowy dzień czytania narodowego

* udział w akcji „ Sprzątanie świata”

*odwiedzanie grobów poległych za wolność Ojczyzny: złożenie kwiatów, zapalenie zniczy

*Andrzejki

*Mikołajki- czapkowe szaleństwo, członkowie SU przydzielają uczniom zakupione czapki

*Wigilia

*Walentynki

*Dzień Kobiet

*Poranek Wielkanocny

* Dzień  Dziecka

*zakończenie roku szkolnego

*redagowanie i składanie życzeń oraz wręczanie upominków z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy nauczycielom, nauczycielom emerytom

– pomoc przy dekoracjach

– Dzień dresowy- wszyscy w szkole w dresie

– Kącik czytelniczy i dzień czytelnika

Opiekun SU

Wychowawcy

Sekcja kulturalno- Oświatowa

Cały rok- według kalendarza – kształtowanie postaw społecznego zaangażowania:

– postawy otwartości

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności

– wypracowanie u uczniów samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku

 
INNE DZIAŁANIA 9. Pozyskanie środków finansowych na:

*Akcje charytatywne

–  „Góra Grosza”

– „ Jałmużna Wielkopostna”

„ Pomagamy małym przyjaciołom”= akcja dokarmiania ptaków

*Akcje zarobkowe

– „Róża”

– „Pocztówka Walentynkowa”

-„Jogurcik owocowy, zawsze smaczny, zawsze zdrowy”- prowadzenie sklepiku

– „ Galaretka owocowa”

– tłusty czwartek – „pączek”

– „ Kremówka Papieska”

– Mój szczęśliwy los

 

 

Opiekun SU

Sekcja Kulturalno- Oświatowa

Opiekun świetlicy

według kalendarza

 

 

październik

 

cały rok

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

październik

grudzień

– umiejętność dzielenia się z potrzebującymi

-bezinteresowne działanie rzecz innych

 
  10. Organizowanie konkursów na terenie szkoły:

-konkurs  „ Co rozumiesz przez hasło – Być dobrym”- SAVOVIR VIR – konkurs plastyczny.

-„ Ocalić od zapomnienia”

– konkurs talentów: muzyczny, plastyczny, sportowy

„ koło Olimpijskie „- dla SU

-najlepsza klasa w szkole

-najlepsza frekwencja w szkole

– najpiękniejszy stroik świąteczny i szopka bożonarodzeniowa

– „Najładniejsza rzeźba śniegowa”

– najładniejszy stroik świąteczny wielkanocny

-najładniejszy wiersz Walentynowy

-„ Super mama, super tata”- wykonanie kartki z pamiętnika mamy i taty

 

Opiekun SU

SU

Poszczególne sekcje

 

 

 

 

październik

 

 

październik

październik

cały rok

cały rok

grudzień

 

 

luty

 

kwiecień

 

luty

 

maj

 

– kształtowanie odpowiedzialności

-gotowość do współpracy

 
  11. Organizowanie małych programów wychowawczych:

– pomoc słabszym kolegom w nauce

– wystawka profilaktyczna

 

Opiekun SU

Poszczególne sekcje

 

 

 

cały rok

 

listopad

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności  
  12. Organizacja imprez integracyjnych:

– zawody sportowe

– wycieczki, rajdy

-„Jeden dzień kolorowy w półroczu”- ANDRZEJKI  i WALENTYNKI.

 

Sekcja sportowa

SU

Cały rok – kształtowanie postawy dialogu

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za innych

 
             
 

 

 

 

Wnioski z końca roku szkolnego :

 1. Wznowić apele porządkowe wraz z hymnem i raportem Szkoły.