Klauzula informacyjna - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

Klauzula informacyjna

Aktualności / Szkoła podstawowa 11.03.2019

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
  Dane adresowe:
  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ujanowicach
  34-603 Ujanowice 55
  (018) 3334011
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontrolować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. c) w/w Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania , a także – w przypadkach przewidzianych prawem- prawo
  do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym, przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać