REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW I UCZENNIC W PROJEKCIE - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW I UCZENNIC W PROJEKCIE

Aktualności / Szkoła podstawowa 01.10.2018

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW I UCZENNIC W PROJEKCIE

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW I UCZENNIC W PROJEKCIE

NASZA SZKOŁA – TWOJĄ SZANSĄ! – edycja 2018/19

Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu Nasza Szkoła – Twoją szansą! finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w ramach konkursu RPMP.10.01.03-12-0283/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

 • Postanowienia ogólne
 1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie a firmą Memo Art, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 70/4, 33-300 Nowy Sącz w partnerstwie z Gminą Laskowa.
 1. Projekt będzie realizowany w okresie od 09.2017 do 30.06.2019r. w dwóch edycjach.
 2. W ramach projektu w roku szkolnym 2018/19 każdy uczestnik weźmie udział w dodatkowych zajęciach z matematyki

(40 g. lek.) pn. Wszystko jest liczbą – ukierunkowanych na podniesienie lub zdobycie kompetencji matematycznych

(wrzesień-maj) wraz z całodniową wycieczką edukacyjną.

 1. Ponadto uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym 2017/18 nie brali udziału w lekcjach z informatyki pn. Mały inżynier będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach z informatyki i robotyki w wymiarze 40 g. lek. – ukierunkowanych na podniesienie lub zdobycie kompetencji informatycznych (wrzesień-maj).
 1. Zajęcia grupowe będą odbywać się raz w tygodniu po jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych po zakończeniu zajęć szkolnych w godzinach popołudniowych (pn.-pt.) oraz dopołudniowych (sob.).
 1. Całodniowa wycieczka odbędzie się w dniu wolnym od nauki.
 1. Szczegółowy harmonogram poszczególnych zajęć zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej po zakończeniu rekrutacji.
 • Warunki uczestnictwa w projekcie
 1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie i uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Ujanowicach klas I-VIII (Kryterium Obligatoryjne). Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie diagnozy ucznia przygotowanej przez wychowawcę oraz złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
 1. O zakwalifikowaniu do projektu zadecydują w pierwszej kolejności punkty, które będą przyznawane na podstawie ankiety-oświadczenia skierowanej do Rodziców/Opiekunów wg. następujących kryteriów: średnia ocen końcowych z zeszłego roku z matematyki i informatyki, dla kl. I – arkusz oceny gotowości szkolnej (waga 10, maks. 120 pkt.); ocena z motywacji (waga 5, maks. 30 pkt.); niepełnosprawność ucznia (20 pkt.); orzeczenie/dysfunkcja ucznia (10 pkt.); niepełnosprawność rodzica/rodzeństwa (10 pkt./os.); sierota/półsierota (10 pkt.); trudna sytuacja ekonomiczna (40 pkt.).
 1. Każdy uczeń/uczennica zostanie zdiagnozowany przez swojego wychowawcę i przydzielony do grupy na poziomie podstawowym (kl. I-VIII).
 1. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów o przyjęciu do projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 40 uczniów/uczennic w roku szk. 2018/19.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową będzie dostępna w Szkole na tablicy ogłoszeń.
 • Rekrutacja 
 1. Rekrutacja będzie prowadzona w dniach 09.2018 r. – 15.09.2018 r. (II edycja) na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Ujanowicach.
 1. Rekrutację będzie prowadzić Osoba ds. Rekrutacji.
 2. Informacja o naborze do udziału w projekcie będzie zamieszczona w formie plakatów na tablicach ogłoszeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Świętej Kingi w Ujanowicach.
 1. Zgłoszenia do projektu dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka spełniającego warunki uczestnictwa (zob. §2), dostarczając następujące dokumenty:
 1. ankieta rekrutacyjna/oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. formularz rekrutacyjny,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. diagnoza ucznia/uczennicy.
 1. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą przez osobę ds. rekrutacji w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do soboty w godz. od 13.00 – 17.00 w dniach od 3 do 15 września 2018 r. W pozostałych godzinach bliższe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można otrzymać i złożyć w Sekretariacie Szkoły.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC WAŻNA JEST KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 • Przebieg rekrutacji 
 1. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie wypełnionych dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 4 (a-d).
 2. Weryfikacja zgłoszeń będzie dokonywana bezpośrednio po dostarczeniu dokumentów.
 1. Osoby spełniające kryterium obligatoryjne, które otrzymały odpowiednią ilość punktów, zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.
 1. W trakcie trwania rekrutacji każdemu zgłoszeniu będzie nadany numer.
 1. Po zakończeniu rekrutacji odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria rekrutacji wybierze 40 uczestników/uczestniczek w roku szkolnym 2018/2019 (II edycja).
 1. Zgodnie z wymogami RODO bezimienna lista rekrutacyjna zawierająca tylko numery zgłoszeń zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. św. Kingi.
 1. Po przekroczeniu liczby zgłoszeń zakładanej w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.
 1. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z uczestnictwa w projekcie, które jest możliwe podczas pierwszych dwóch miesięcy trwania projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 1. Osoby niezakwalifikowane z przyczyn formalnych zostaną o tym powiadomione telefonicznie.
 1. W przypadku mniejszej liczby chętnych do udziału w projekcie zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór w tym samym miesiącu.
 • Regulamin uczestnictwa
 1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązują się do:
  1. aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach,
 1. przedstawienia osobie prowadzącej zajęcia pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego w razie nieobecności spowodowanej przypadkiem losowym, a w przypadku choroby przedłożenia zaświadczenia lekarskiego,
 1. regularnej frekwencji na zajęciach,
 2. systematycznego przygotowywania się do zajęć, w tym odrabiania zadań domowych,
 3. przestrzegania punktualności,
 1. przestrzegania Regulaminu Przyznawania Stypendium Edukacyjnego.
 • Przyznanie materiałów edukacyjnych i certyfikatów
 1. W ramach zajęć Wszystko jest liczbą każdy z uczestników zajęć otrzyma bezpłatnie: notes, teczkę, podręcznik, karty pracy ucznia, tangram.
 1. W nagrodę za dobre wyniki/dobrą frekwencję każdy z uczestników będzie uczestniczył w ramach projektu w całodniowej wycieczce edukacyjnej z ciepłym posiłkiem. W ramach zajęć prowadzone będą konkursy z nagrodami.
 1. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik spełniający warunki zawarte w § 5 otrzyma Certyfikat ukończenia kursu Wszystko jest liczbą i/lub Mały Inżynier.
 • Stypendium edukacyjne
 1. W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczeń/uczennica niepobierający w tym samym czasie innego stypendium finansowanego ze środków Unii Europejskiej otrzyma dodatkowe wsparcie w formie stypendium na 10 miesięcy, które będzie można przeznaczyć na cele edukacyjne określone w Regulaminie Przyznawania Stypendium Edukacyjnego.
 1. Stypendium będzie przyznawane w wysokości 250 zł/miesiąc w okresie od IX 2018 r. do VI 2019 r.
 1. Każdemu stypendyście zostanie przydzielony opiekun (nauczyciel-wychowawca), który będzie monitorował prawidłowe rozliczenie stypendium.
 • Pozostałe postanowienia
 1. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa” należy do firmy Memo Art.
 2. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2018 r.
 1. Wsparcie, o którym mowa w niniejszym regulaminie kierowane do uczniów/uczennic w ramach projektu Nasza Szkoła – Twoją szansą! jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

UDZIAŁ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

W ZAJĘCIACH Z MATEMATYKI I/LUB INFORMATYKI JEST BEZPŁATNY

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać