Zarządzenie Dyrektora - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ujanowicach
Aktualności / Szkoła podstawowa

Zarządzenie Dyrektora

Aktualności / Szkoła podstawowa 05.05.2020

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Nr  21 /2020

Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ujanowicach

z dnia  05.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w   Samorządowym Przedszkolu  w  Ujanowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Samorządowego Przedszkola w Ujanowicach  w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia  24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1 zadania wynikające z podstawy programowej i planu pracy przedszkola prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach  oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Przedszkola

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ujanowicach

  mgr Elżbieta Sabik.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać